Homepage :: Українською :: По-русски
    

Articles (346):

Temples of Kiev (63)
Houses (100)
Streets and Squares (59)
Monuments (17)
Events (23)
Neighborhoods (70)
Bridges (8)
Parks and Gardens (6)
Kiev photos (742)
Maps of Kiev (19)
Architects of Kiev (29)
Сайт истории Киева :: Сайт історії Києва :: Kiev History Site :: 2003-

"Ëåâ" ªâáàç ªâðîïåéñüêà ïëîùà ²ëë³íñüêà öåðêâà Àíäð³¿âñüêà öåðêâà Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç Àñêîëüäîâà ìîãèëà Áàáèí Òîðæîê Áåðíàðäèíñüêèé òà ºçó¿òñüêèé õðàìè Áåññàðàáñüêà ïëîùà òà Áåññàðàáñüêèé êðèòèé ðèíîê Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî âóëèöÿ Áîãîðîäèö³ Ïèðîãîùî¿ Áîðèñîãë³áñüêà öåðêâà Áîðèñï³ëüñüêèé àåðîïîðò Áîðòíè÷³ Áîðùàã³âêà Áîòàí³÷íèé ñàä Áðàòñüêà Áîðùàã³âêà Áðàòñüêèé ìîíàñòèð òà äóõîâíà ñåì³íàð³ÿ Áóäèíîê óíçáóðãà Áóäèíîê âäîâè, ùî ïëà÷å Áóäèíîê ç õèìåðàìè (áóäèíîê Ãîðîäåöüêîãî) Áóäèíîê ó÷èòåëÿ Áóëüâàð Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 12 Áóëüâàðíî-Êóäðÿâñüêà, 25 Áóðñà - Ñòóäåíòñüêà áóðñà íà Ïîäîë³ Â³äðàäíèé ³éñüêîâèé Ìèê³ëüñüêèé ñîáîð ³òðÿí³ ãîðè Âàñèë³âñüêà (Òðüîõñâÿòèòåëüñüêà) öåðêâà Âàñèëü÷èêè Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà âóëèöÿ Âåðõí³é Âàë òà Íèæí³é Âàë Âèäóáèöüêèé ìîíàñòèð Âèíîãðàäàð Âîëîäèìèðñüêà ã³ðêà Âîëîäèìèðñüêà, 8 Âîëîäèìèðñüêèé ñîáîð Âîëîäèìèðñüêèé óçâ³ç Âîñêðåñåíêà Âîñêðåñåíñüêà öåðêâà Âñåðîñ³éñüêà âèñòàâêà 1913 ðîêó ó Êèºâ³ Âóëèöÿ Âîëîäèìèðñüêà, ¹40/2 Âóëèöÿ Äåãòÿð³âñüêà Âóëèöÿ Êîòåëüíèêîâà Âóëèöÿ Ëþòåðàíñüêà Âóëèöÿ Îáîëîíñüêà Âóëèöÿ Ïåòðà Äåãòÿðåíêà Âóëèöÿ Ñàãàéäà÷íîãî Âóëèöÿ Ñïàñüêà Âóëèöÿ ßðîñëàâñüêà Ãàëàãàíè Ãàëèöüêà ñèíàãîãà Ãåîð㳿âñüêà öåðêâà Ãðóøåâñüêîãî, 22 Äåðåâ‘ÿíèé êîñòüîë Ñâÿòî¿ Òð³éö³ Äåñÿòèííà öåðêâà Äí³ïðî Äðàìàòè÷íèé òåàòð Ñîëîâöîâà Äóìñüêà ïëîùà Åëåêòðè÷íèé òðàìâàé Çàâîä "Á³ëüøîâèê" Çàë³çíè÷íèé âîêçàë Çàë³çíè÷íèé ì³ñò Çâ³ðèíåöüêè ïå÷åðè Çîëîò³ âîðîòà Êàðà¿ìñüêà êåíàñà Êàðàâàºâñüêà âóëèöÿ Êèºâî-Ïå÷åðñüê ëàâðà Êè¿âñüêèé ìàøèíîáóä³âíèé ³ êîòåëüíèé çàâîä Ãðåòåðà ³ Êðèâàíåêà Êèðèë³âñüêà öåðêâà Êèòà¿â Êîñòåë Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ Êðàñíèé Òðàêòèð Êóêóøê³íà äà÷à Ëàíöþãîâèé ì³ñò Ëþòåðàíñüêà ê³ðõà - ʳðõà Ñâÿòî¿ Êàòåðèíè ̳æíàðîäíèé Àåðîïîðò "Áîðèñï³ëü" ̳ñüêèé ìóçåé Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³ Ìàêàð³¿âñüêà öåðêâà Ìàëèé Ìàð³¿íñüêèé Ïàëàö Ìàð³¿íñüêèé ïàëàö Ìåð³íãîâñüêèé ñàä Ìèê³ëüñüêà Áîðùàã³âêà Ìèê³ëüñüêà ñëîá³äêà Ìèê³ëüñüêèé Ïóñòèííèé ìîíàñòèð (Ìàëèé Ìèêîëàé) Ìèõàéë³âñüêà Áîðùàã³âêà Ìèõàéë³âñüêèé Çîëîòîâåðõèé ìîíàñòèð Ìèõàéë³âñüêèé ï³äéîì Ìóçåé Òàðàñà Øåâ÷åíêà ÍÒÓÓ "Êϲ" Íàäáðàìíà öåðêâà-äçâ³íèöÿ Êèðèë³âñüêîãî ìîíàñòèðÿ Íàö³îíàëüíèé Áàíê Óêðà¿íè Íàö³îíàëüíèé ìóçåé Ò.Ã.Øåâ÷åíêà Íèæí³é ïàì‘ÿòíèê Âîëîäèìèðó Îᑺêò ¹1 Îáðèâ ó Öàðñüêîìó ñàäó Îçåðà Êèºâà Îëåêñàíäð³âñüêèé êîñòåë Îëåêñàíäð³âñüêèé óçâ³ç Îëåëüêîâå ãîðîäèùå Îïåðíèé òåàòð Îïå÷åíå Îñîáíÿê Ïîëÿêîâà Îñòð³â Âîäíèê³â Ïàì‘ÿòíèê Áîáðèíñüêîìó Ïàì‘ÿòíèê Áîãäàíó Õìåëüíèöüêîìó Ïàì‘ÿòíèê Ìàãäåáóðçüêîìó ïðàâó Ïàì‘ÿòíèê Ìèêîë³ ² Ïàì‘ÿòíèê Îëåêñàíäðó ²² Ïàì‘ÿòíèê Ñâÿò³é ²ðèí³ Ïàì‘ÿòíèê Ñâÿò³é Îëüç³ Ïàì‘ÿòíèê Ñâÿòîìó Âîëîäèìèðó Ïàì‘ÿòíèê Õðåùåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ Ïàíñ³îí ãðàôèí³ Ëåâàøîâî¿ Ïàíòåëåéìîí³âñüêèé ñîáîð - Ôåîôàí³ºâñüêèé ìîíàñòèð Ïåäàãîã³÷íèé ìóçåé Ïåðøà ã³ìíàç³ÿ Ïåòðîïàâë³âñüêà Áîðùàã³âêà Ïåòðîïàâë³âñüêà öåðêâà Ïèâçàâîä íà Ïîäîë³ Ïëîùà Ëüâà Òîëñòîãî Ïîä³ë Ïîë³òåõí³êóì Ïðàâà Øóëÿâêà Ïðèñóòñòâåí³ ì³ñöÿ Ïðîâàëëÿ Ïðîñïåêò Ñâîáîäè г÷êîâèé ïîðò Ñàä êóïåöüêîãî ç³áðàííÿ Ñàäèáà Ìåð³íãà Ñàäèáà Òåðåùåíêà íà Á³á³êîâñüêîìó áóëüâàð³ Ñàäèáà áàðîíà Øòåéíãåëÿ Ñàäèáà íà Òàðàñ³âñüê³é, 2 Ñîáîð Câÿòîãî Âîëîäèìèðà Ñîô³¿âñüêà Áîðùàã³âêà Ñîô³éñüêèé ñîáîð Ñïàñüêà âóëèöÿ Ñòàòóÿ Àðõàíãåëà Ìèõà¿ëà íà ì³ñüê³é Äóì³ Ñòðóìîê Ñâåðõîâèöÿ Òåàòð ²âàíà Ôðàíêà Òåàòð Áåðãîíüº Òåàòð Ðîñ³éñüêî¿ äðàìè Òîëñòîãî Ëüâà âóëèöÿ Óí³âåðñèòåò Óñïåíñüêèé ñîáîð Ô³ë³ÿ Äåðæàâíîãî áàíêó Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïå𳿠ó Êèºâ³ Ô³ëàðìîí³ÿ Ôëîðîâñüêèé æ³íî÷èé ìîíàñòèð Ôîíòàí ó Ìàð³¿íñüêîìó ïàðêó Ôóí³êóëåð Ôóíäóêëå¿âñüêà âóëèöÿ Õðàì Æèâîíîñíîãî Äæåðåëà Õðåùàòèé ïàðê Õðåùàòèê Õðåùàòèöüêà ïëîùà Öàðñüêà ïëîùà Öàðñüêèé ïàëàö Öåíòðàëüíà ñèíàãîãà Öåðêâà Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàííîãî Öåðêâà Âñ³õ Ñâÿòèõ íà Ùåêàâèö³ Öåðêâà Ìèêîëè Ïðèòèñêà Öåðêâà Îëåêñàíäðà Íåâñüêîãî Öåðêâà Ïåòðà ³ Ïàâëà Öåðêâà гçäâà Õðèñòîâà íà Ïîäîë³ Öåðêâà Ñâÿòîãî ²ëë³ Öåðêâà Ñâÿòîãî Ãåîðã³ÿ (àíñàìáëü Âèäóáèöüêîãî ìîíàñòèðÿ) Öåðêâà Ñâÿòîãî Ãåîðã³ÿ (ïîðó÷ ç Ñîô³éñüêèì ñîáîðîì) Öåðêâà ñâÿòèõ Êîñòÿíòèíà òà ªëåíè Öèðê ×îðò³â ì³ñòîê Ùåêàâèöÿ Þðêîâèöÿ ßðîñëàâ³â Âàë, 5 ßðîñëàâñüêà âóëèöÿ Àíäð³¿âñüêà öåðêâà
Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç
Àñêîëüäîâà ìîãèëà
Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî âóëèöÿ
Áðàòñüêèé ìîíàñòèð òà äóõîâíà àêàäåì³ÿ
Áåññàðàáñüêà ïëîùà òà Áåññàðàáñüêèé êðèòèé ðèíîê
Áîðèñï³ëüñüêèé àåðîïîðò
Áóäèíîê óíçáóðãà
Áóäèíîê ç õèìåðàìè (áóäèíîê Ãîðîäåöüêîãî)
Áóäèíîê ó÷èòåëÿ
Âèäóáèöüêèé ìîíàñòèð
Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà âóëèöÿ
Âîºííèé Ìèêîëà¿âñüêèé ñîáîð
Âîëîäèìèðñüêà ã³ðêà
Âîëîäèìèðñüêèé ñîáîð
Âîëîäèìèðñüêèé óçâ³ç
Âñåðîñ³éñüêà âèñòàâêà 1913 ðîêó ó Êèºâ³
Ãåîð㳿âñüêà öåðêâà
Äåñÿòèííà öåðêâà
Äí³ïðî
Äðàìàòè÷íèé òåàòð Ñîëîâöîâà
Äóìñüêà ïëîùà
ªâðîïåéñüêà ïëîùà
Çàë³çíè÷íèé ì³ñò
Çàë³çíè÷íèé âîêçàë
Çîëîò³ âîðîòà
Êàðàâàºâñüêà âóëèöÿ
Êèºâî-Ïå÷åðñüê ëàâðà
Êèòàºâî
Êîñòåë Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ
Êóêóøê³íà äà÷à
Ëàíöþãîâèé ì³ñò
"Ëåâ"
Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³
Ìàð³¿íñüêèé ïàëàö
Ìåð³íãîâñüêèé ñàä
Ìèõàéë³âñüêèé Çîëîòîâåðõèé ìîíàñòèð
Ìèõàéë³âñüêèé ï³äéîì
̳æíàðîäíèé Àåðîïîðò "Áîðèñï³ëü"
̳ñüêèé ìóçåé
Íàö³îíàëüíèé Áàíê Óêðà¿íè
Íèæí³é ïàì'ÿòíèê Âîëîäèìèðó
ÍÒÓÓ "Êϲ"
Îáðèâ ó Öàðñüêîìó ñàä³
Îëåêñàíäð³âñüêèé óçâ³ç
Îëåêñàíäð³âñüêèé êîñòåë
Îïåðíèé òåàòð
Ïàì'ÿòíèê Áîáðèíñüêîìó
Ïàì'ÿòíèê Áîãäàíó Õìåëüíèöüêîìó
Ïàì'ÿòíèê Ìàãäåáóðçüêîìó ïðàâó
Ïàì'ÿòíèê Ìèêîë³ ²
Ïàì'ÿòíèê Îëåêñàíäðó ²²
Ïàì'ÿòíèê Ñâÿò³é ²ðèí³
Ïàì'ÿòíèê Ñâÿò³é Îëüç³
Ïàì'ÿòíèê Ñâÿòîìó Âîëîäèìèðó
Ïàì'ÿòíèê Õðåùåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³
Ïàíîðàìà êèºâà
Ïåäàãîã³÷íèé ìóçåé
Ïåðøà ã³ìíàç³ÿ
Ïîë³òåõí³êóì
Ðàòóøà
г÷êîâèé ïîðò
Ñàä êóïåöüêîãî ç³áðàííÿ
Ñàäèáà Ìåð³íãà
"Ñàìñîí"
Ñîáîð Câÿòîãî Âîëîäèìèðà
Ñîô³éñüêèé ñîáîð
Òåàòð ²âàíà Ôðàíêà
Òîëñòîãî Ëüâà âóëèöÿ
Óí³âåðñèòåò
"Ôåë³ö³àí"
Ô³ëàðìîí³ÿ
Ô³ë³ÿ Äåðæàâíîãî áàíêó Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïå𳿠ó Êèºâ³
Ôëîðîâñüêèé æ³íî÷èé ìîíàñòèð
Ôóíäóêëå¿âñüêà âóëèöÿ
Ôóí³êóëåð
Õðåùàòèê
Õðåùàòèöüêà ïëîùà
Öàðñüêà ïëîùà
Öàðñüêèé ïàëàö
Öåðêâà Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàííîãî
Öåðêâà Îëåêñàíäðà Íåâñüêîãî
Öåðêâà Ñâÿòîãî Ãåîðã³ÿ (àíñàìáëü Âèäóáèöüêîãî ìîíàñòèðÿ)
Öåðêâà Ñâÿòîãî Ãåîðã³ÿ (ïîðó÷ ç Ñîô³éñüêèì ñîáîðîì)
Öåðêâà гçäâà Õðèñòîâà íà Ïîäîë³
Öèðê
×îðò³â ì³ñòîê 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 "Ëåâ" ªâáàç ªâðîïåéñüêà ïëîùà ²ëë³íñüêà öåðêâà Àíäð³¿âñüêà öåðêâà Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç Àñêîëüäîâà ìîãèëà Áàáèí Òîðæîê Áåðíàðäèíñüêèé òà ºçó¿òñüêèé õðàìè Áåññàðàáñüêà ïëîùà òà Áåññàðàáñüêèé êðèòèé ðèíîê Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî âóëèöÿ Áîãîðîäèö³ Ïèðîãîùî¿ Áîðèñîãë³áñüêà öåðêâà Áîðèñï³ëüñüêèé àåðîïîðò Áîðòíè÷³ Áîðùàã³âêà Áîòàí³÷íèé ñàä Áðàòñüêà Áîðùàã³âêà Áðàòñüêèé ìîíàñòèð òà äóõîâíà ñåì³íàð³ÿ Áóäèíîê óíçáóðãà Áóäèíîê âäîâè, ùî ïëà÷å Áóäèíîê ç õèìåðàìè (áóäèíîê Ãîðîäåöüêîãî) Áóäèíîê ó÷èòåëÿ Áóëüâàð Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 12 Áóëüâàðíî-Êóäðÿâñüêà, 25 Áóðñà - Ñòóäåíòñüêà áóðñà íà Ïîäîë³ Â³äðàäíèé ³éñüêîâèé Ìèê³ëüñüêèé ñîáîð ³òðÿí³ ãîðè Âàñèë³âñüêà (Òðüîõñâÿòèòåëüñüêà) öåðêâà Âàñèëü÷èêè Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà âóëèöÿ Âåðõí³é Âàë òà Íèæí³é Âàë Âèäóáèöüêèé ìîíàñòèð Âèíîãðàäàð Âîëîäèìèðñüêà ã³ðêà Âîëîäèìèðñüêà, 8 Âîëîäèìèðñüêèé ñîáîð Âîëîäèìèðñüêèé óçâ³ç Âîñêðåñåíêà Âîñêðåñåíñüêà öåðêâà Âñåðîñ³éñüêà âèñòàâêà 1913 ðîêó ó Êèºâ³ Âóëèöÿ Âîëîäèìèðñüêà, ¹40/2 Âóëèöÿ Äåãòÿð³âñüêà Âóëèöÿ Êîòåëüíèêîâà Âóëèöÿ Ëþòåðàíñüêà Âóëèöÿ Îáîëîíñüêà Âóëèöÿ Ïåòðà Äåãòÿðåíêà Âóëèöÿ Ñàãàéäà÷íîãî Âóëèöÿ Ñïàñüêà Âóëèöÿ ßðîñëàâñüêà Ãàëàãàíè Ãàëèöüêà ñèíàãîãà Ãåîð㳿âñüêà öåðêâà Ãðóøåâñüêîãî, 22 Äåðåâ‘ÿíèé êîñòüîë Ñâÿòî¿ Òð³éö³ Äåñÿòèííà öåðêâà Äí³ïðî Äðàìàòè÷íèé òåàòð Ñîëîâöîâà Äóìñüêà ïëîùà Åëåêòðè÷íèé òðàìâàé Çàâîä "Á³ëüøîâèê" Çàë³çíè÷íèé âîêçàë Çàë³çíè÷íèé ì³ñò Çâ³ðèíåöüêè ïå÷åðè Çîëîò³ âîðîòà Êàðà¿ìñüêà êåíàñà Êàðàâàºâñüêà âóëèöÿ Êèºâî-Ïå÷åðñüê ëàâðà Êè¿âñüêèé ìàøèíîáóä³âíèé ³ êîòåëüíèé çàâîä Ãðåòåðà ³ Êðèâàíåêà Êèðèë³âñüêà öåðêâà Êèòà¿â Êîñòåë Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ Êðàñíèé Òðàêòèð Êóêóøê³íà äà÷à Ëàíöþãîâèé ì³ñò Ëþòåðàíñüêà ê³ðõà - ʳðõà Ñâÿòî¿ Êàòåðèíè ̳æíàðîäíèé Àåðîïîðò "Áîðèñï³ëü" ̳ñüêèé ìóçåé Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³ Ìàêàð³¿âñüêà öåðêâà Ìàëèé Ìàð³¿íñüêèé Ïàëàö Ìàð³¿íñüêèé ïàëàö Ìåð³íãîâñüêèé ñàä Ìèê³ëüñüêà Áîðùàã³âêà Ìèê³ëüñüêà ñëîá³äêà Ìèê³ëüñüêèé Ïóñòèííèé ìîíàñòèð (Ìàëèé Ìèêîëàé) Ìèõàéë³âñüêà Áîðùàã³âêà Ìèõàéë³âñüêèé Çîëîòîâåðõèé ìîíàñòèð Ìèõàéë³âñüêèé ï³äéîì Ìóçåé Òàðàñà Øåâ÷åíêà ÍÒÓÓ "Êϲ" Íàäáðàìíà öåðêâà-äçâ³íèöÿ Êèðèë³âñüêîãî ìîíàñòèðÿ Íàö³îíàëüíèé Áàíê Óêðà¿íè Íàö³îíàëüíèé ìóçåé Ò.Ã.Øåâ÷åíêà Íèæí³é ïàì‘ÿòíèê Âîëîäèìèðó Îᑺêò ¹1 Îáðèâ ó Öàðñüêîìó ñàäó Îçåðà Êèºâà Îëåêñàíäð³âñüêèé êîñòåë Îëåêñàíäð³âñüêèé óçâ³ç Îëåëüêîâå ãîðîäèùå Îïåðíèé òåàòð Îïå÷åíå Îñîáíÿê Ïîëÿêîâà Îñòð³â Âîäíèê³â Ïàì‘ÿòíèê Áîáðèíñüêîìó Ïàì‘ÿòíèê Áîãäàíó Õìåëüíèöüêîìó Ïàì‘ÿòíèê Ìàãäåáóðçüêîìó ïðàâó Ïàì‘ÿòíèê Ìèêîë³ ² Ïàì‘ÿòíèê Îëåêñàíäðó ²² Ïàì‘ÿòíèê Ñâÿò³é ²ðèí³ Ïàì‘ÿòíèê Ñâÿò³é Îëüç³ Ïàì‘ÿòíèê Ñâÿòîìó Âîëîäèìèðó Ïàì‘ÿòíèê Õðåùåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ Ïàíñ³îí ãðàôèí³ Ëåâàøîâî¿ Ïàíòåëåéìîí³âñüêèé ñîáîð - Ôåîôàí³ºâñüêèé ìîíàñòèð Ïåäàãîã³÷íèé ìóçåé Ïåðøà ã³ìíàç³ÿ Ïåòðîïàâë³âñüêà Áîðùàã³âêà Ïåòðîïàâë³âñüêà öåðêâà Ïèâçàâîä íà Ïîäîë³ Ïëîùà Ëüâà Òîëñòîãî Ïîä³ë Ïîë³òåõí³êóì Ïðàâà Øóëÿâêà Ïðèñóòñòâåí³ ì³ñöÿ Ïðîâàëëÿ Ïðîñïåêò Ñâîáîäè г÷êîâèé ïîðò Ñàä êóïåöüêîãî ç³áðàííÿ Ñàäèáà Ìåð³íãà Ñàäèáà Òåðåùåíêà íà Á³á³êîâñüêîìó áóëüâàð³ Ñàäèáà áàðîíà Øòåéíãåëÿ Ñàäèáà íà Òàðàñ³âñüê³é, 2 Ñîáîð Câÿòîãî Âîëîäèìèðà Ñîô³¿âñüêà Áîðùàã³âêà Ñîô³éñüêèé ñîáîð Ñïàñüêà âóëèöÿ Ñòàòóÿ Àðõàíãåëà Ìèõà¿ëà íà ì³ñüê³é Äóì³ Ñòðóìîê Ñâåðõîâèöÿ Òåàòð ²âàíà Ôðàíêà Òåàòð Áåðãîíüº Òåàòð Ðîñ³éñüêî¿ äðàìè Òîëñòîãî Ëüâà âóëèöÿ Óí³âåðñèòåò Óñïåíñüêèé ñîáîð Ô³ë³ÿ Äåðæàâíîãî áàíêó Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïå𳿠ó Êèºâ³ Ô³ëàðìîí³ÿ Ôëîðîâñüêèé æ³íî÷èé ìîíàñòèð Ôîíòàí ó Ìàð³¿íñüêîìó ïàðêó Ôóí³êóëåð Ôóíäóêëå¿âñüêà âóëèöÿ Õðàì Æèâîíîñíîãî Äæåðåëà Õðåùàòèé ïàðê Õðåùàòèê Õðåùàòèöüêà ïëîùà Öàðñüêà ïëîùà Öàðñüêèé ïàëàö Öåíòðàëüíà ñèíàãîãà Öåðêâà Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàííîãî Öåðêâà Âñ³õ Ñâÿòèõ íà Ùåêàâèö³ Öåðêâà Ìèêîëè Ïðèòèñêà Öåðêâà Îëåêñàíäðà Íåâñüêîãî Öåðêâà Ïåòðà ³ Ïàâëà Öåðêâà гçäâà Õðèñòîâà íà Ïîäîë³ Öåðêâà Ñâÿòîãî ²ëë³ Öåðêâà Ñâÿòîãî Ãåîðã³ÿ (àíñàìáëü Âèäóáèöüêîãî ìîíàñòèðÿ) Öåðêâà Ñâÿòîãî Ãåîðã³ÿ (ïîðó÷ ç Ñîô³éñüêèì ñîáîðîì) Öåðêâà ñâÿòèõ Êîñòÿíòèíà òà ªëåíè Öèðê ×îðò³â ì³ñòîê Ùåêàâèöÿ Þðêîâèöÿ ßðîñëàâ³â Âàë, 5